Regulamin

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Warunki Sprzedaży
Każde zamówienie w firmie MEDYŃSKI oznacza bezwarunkową
akceptację niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. Warunki te
przesłaniają wszystkie inne ogólne warunki sprzedaży bez względu na ich
postanowienia i anulowania oraz klauzule, które mogą figurować w
kontraktach, dokumentach lub korespondencji od kupującego. Jest
zrozumiałe, że jeśli jakakolwiek klauzula, która znajdzie się w
kontraktach, dokumentach lub korespondencji nabywców i która będzie
sprzeczna z dyspozycjami tych ogólnych warunków sprzedaży będzie
uznana za nieważną przez firmę MEDYŃSKI.

2. Klienci
Współpracujemy wyłącznie z przedsiębiorcami w rozumieniu
Art. 43¹ Kodeksu Cywilnego

3. Oferty
Wszelkie informacje dostępne na naszych stronach internetowych, w
katalogach drukowanych, w korespondencji mailowej, a także przekazane
podczas konwersacji telefonicznych są jedynie zaproszeniem do negocjacji
i nie stanowią oferty w myśl Art 66§1 Kodeksu Cywilnego.
Pisemna oferta na druku firmowym, stanowi podstawę dla Klienta do
złożenia zamówienia. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży firmy
MEDYŃSKI są nieodłączną częścią każdej oferty.
Opinie, porady, wskazówki, zalecenia od naszych handlowców, które
mogą wyniknąć w toku negocjacji przed ofertowych nie nakładają na
firmę MEDYŃSKI żadnej odpowiedzialności.
Nie należy do nas obowiązek zapoznawania się z materiałami
technicznymi Klienta (opisy aplikacji, rysunki, zdjęcia, dane fizykochemiczne,
karty produktów innych producentów). Do Klienta należy
weryfikacja czy proponowany przez nas produkt jest odpowiedni
materiałowo i adekwatny do użycia w realnych warunkach aplikacji u
Klienta. Jedyną wykładnią dla prawidłowego wyboru są karty techniczne
nasze bądź naszych dostawców, dołączone do oferty.

4. Zamówienia
Zamówienie jest przekazywane w formie pisemnej. Pisemne
potwierdzenie przez naszą firmę zamówienia oznacza zawarcie umowy
sprzedaży między Stronami, na warunkach określonych w Potwierdzeniu
zamówienia oraz wynikających z postanowień Ogólnych Warunków
Sprzedaży firmy MEDYŃSKI, które są także nieodłączną częścią każdej
oferty. Kupujący nie może odstąpić od umowy ani w jakikolwiek inny
sposób uchylić się od jej wykonania.

5. Ceny
Ceny produktów ustalane są według cennika obowiązującego w dniu
sporządzania oferty. Ceny mieszczą się w świetle obecnych warunków
gospodarczych. Firma MEDYŃSKI zastrzega sobie prawo modyfikacji
cen w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

6. Płatności
Stosowane są cztery formy płatności:
PRZELEW
Płatność przelewem po dostawie towaru stosuje się gdy:
– Klient przynajmniej dwukrotnie nabył towar lub usługę i uiścił
zapłatę w ciągu 30 dni od dnia kiedy należność stała się wymagalna.
– Lub klient jest pozytywnie zaopiniowany przez wywiadownię
gospodarczą, firmę Euler-Hermes Collection Sp. Z O.O. Opinia wydawana
jest tylko przy pierwszej transakcji, po otrzymaniu zamówienia od Klienta.
Opiniowanie trwa do 5 dni roboczych i o ten okres wydłuża się termin
realizacji zamówienia. Opinia ważna jest 12 miesięcy.
– Minimalna wartość transakcji przelewowej dla nowych Klientów:
1500 PLN brutto
PRZEDPŁATA
Płatność przelewem lub gotówką przed dostawą towaru.
– Klient dokonuje przedpłaty 100% na podstawie faktury proforma w
momencie gdy towar jest gotowy do odbioru/wysyłki w naszym
magazynie. Wariant stosowany w przypadku towaru typowego,
dostępnego stale z magazynu firmy MEDYŃSKI.
– Klient dokonuje przedpłaty częściowej lub całkowitej na podstawie
faktury proforma przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przez
firmę MEDYŃSKI. Wariant stosowany w przypadku towaru nietypowego,
produkowanego lub sprowadzanego specjalnie na potrzeby Klienta.
GOTÓWKA
Płatność gotówką może być realizowana tylko w sklepie firmowym w
siedzibie firmy.
POBRANIE
Płatność pobranie realizowana jest za pośrednictwem firm przewozowych.

7. Zwroty
Zwrot towaru jest możliwy po akceptacji przez firmę MEDYŃSKI. Towar
musi być nowy, nieużywany i w oryginalnym opakowaniu. Nie może
posiadać jakichkolwiek znamion użytkowania, w szczególności nie może
być uszkodzony mechanicznie ani nie może posiadać żadnych innych,
nawet nieznacznych wad fizycznych. W przypadku zwrotu elementów
standardowych ( regularnie dostępnych w naszym magazynie ) klient
ponosi opłatę manipulacyjną w wysokości 15 % wartości towaru. W
przypadku zwrotu produktów niestandardowych specjalnie
sprowadzonych dla Klienta opłata manipulacyjna jest kalkulowana przez
producenta. Produkty specjalne, produkowane pod konkretne zamówienie
o nietypowych parametrach ( wymiary, materiały ), jak również zawory
bezpieczeństwa i produkty sygnowane ATEX nie podlegają zwrotowi.

8. Reklamacje Transportowe
Do momentu podpisania listu przewozowego przez Klienta ryzyko
transportowe jest po stronie firmy MEDYŃSKI i jest ubezpieczone. Po
odebraniu towaru wszelkie ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia
przechodzi na Kupującego. Nabywca ma obowiązek sprawdzenia liczby i
stanu opakowań w obecności przewoźnika i odnotować wszystkie
zastrzeżenia na dokumencie dostawy, który musi podpisać odbiorca oraz
przewoźnik lub jego agent. W przypadku stwierdzenia fizycznego
uszkodzenia towaru bezwarunkowo należy sporządzić protokół
uszkodzenia przy odbiorze paczki. Każdy kurier ma obowiązek posiadać
taki protokół, jak również poczekać, aż zostanie spisany. Bez niego nie ma
możliwości ubiegania się o rekompensatę od firmy spedycyjnej! W
przypadku jego braku odpowiedzialność za uszkodzenie przechodzi na
Kupującego. Proszę sprawdzić przed przyjęciem czy karton nie ma śladów
uszkodzeń. W przypadku podejrzenia, że towar może być uszkodzony
proszę sprawdzić zawartość. Kurier ma obowiązek umożliwić sprawdzenie
zawartości przesyłki przed odebraniem gdy opakowanie nosi ślady urazów
mechanicznych. W sytuacji stwierdzenia naruszenia taśm firmowych na
opakowaniu Klient nie może przyjmować paczki. Nie realizujemy
reklamacji, które dotyczą uszkodzeń fizycznych i nie mają potwierdzenia
w protokole. Dlatego sprawdzenie przesyłki przy kurierze jest niezbędne!

9. Reklamacje
Kupujący zobowiązuje się zgłosić reklamacje drogą elektroniczną,
telefoniczną, faxem lub osobiście. Po zgłoszeniu reklamacji otrzymuje
protokół reklamacyjny, który musi wypełnić i odesłać wraz z towarem.
Jest to warunek konieczny do rozpatrzenia reklamacji. Towar bez
protokołu reklamacyjnego nie będzie przyjęty. Wadliwy sprzęt należy na
swój koszt odesłać do Sprzedawcy na adres AUTOMATYKA
PRZEMYSŁOWA G. R. MEDYŃSKI S.C, 05-822 Milanówek ul.
Naddawki 11. W przypadku uznania reklamacji koszty odesłania towaru
zostaną zwrócone wg standardowego cennika DHL ( paczka 0-10 kg w
kwocie 30 zł, paczka 10-30 kg w kwocie 40 zł, paczka powyżej 30 kg w
kwocie 55 zł ). Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych
na koszt odbiorcy. Po otrzymaniu paczki następuje ekspertyza, której
wyniki zostaną przekazane Klientowi. W przypadku stwierdzenia wady
produktu może on zostać naprawiony na miejscu w naszym serwisie
wewnętrznym lub zostanie on odesłany do serwisu producenta. Firma
MEDYŃSKI może zaproponować naprawę odpłatną uszkodzonego
towaru, po wcześniejszym poinformowaniu o tym klienta, w przypadku
stwierdzenia, iż urządzenie było eksploatowane nieprawidłowo. Kupujący
akceptuje warunki niniejszej gwarancji z chwilą podpisania dokumentu
sprzedaży i odebrania towaru.

10. Terminy realizacji
Termin realizacji zamówienia podany w ofercie jest terminem aktualnym
w momencie sporządzania oferty. Wiążący termin realizacji to termin
widniejący na potwierdzeniu zamówienia. Termin realizacji zamówienia
może ulec zmianie. Informacja o zmianie zostanie przekazana w kolejnym
potwierdzeniu zamówienia. Niezależnie od daty uzgodnionej dostawy, nie
można żądać odszkodowania za opóźnienia w dostawie, chyba że jest
zastrzeżenie, aby postąpić inaczej, które zostało uzgodnione przez naszą
firmę. W przypadku gdy dostawa dotyczy produktów wymagających
montażu, określonej pracy lub innych indywidualnych wymagań jej czas
może zostać wydłużony. Firma MEDYŃSKI może nie dostarczyć
zamówienia w ustalonym terminie gdy nabywca nie jest na bieżąco z
zobowiązaniami płatniczymi wobec naszej firmy. Zastrzegamy sobie
prawo do przeprowadzenia dostawy całości lub części zamówienia w
danej chwili. Jeżeli dostawa będzie częściowa to każda jej część będzie
uznana za kompletną odrębną transakcję.. Płatność będzie wymagana w
stosunku do dostarczonej ilości.

11. Zastrzeżenie własności
Wszystkie dostarczone w ramach umowy produkty i towary do czasu
uiszczenia całkowitej zapłaty za nie, pozostają własnością firmy
MEDYŃSKI. Prawo własności i związane z nim uprawnienie do żądania
wydania odpowiednich produktów, nie wyłącza dochodzenia przez firmę
MEDYŃSKI roszczeń z tytułu poniesionych strat i/lub utraconych
korzyści.

12. Siła wyższa
Firma MEDYŃSKI będzie zwolniona od swych zobowiązań za każdym
razem gdy utrudnienia lub opóźnienia w dostawie towarów są poza jej
kontrolą i które wynikły z siły wyższej. Obejmie to w szczególności
zdarzenia, które mają wpływ na sprawne funkcjonowanie firmy
MEDYŃSKI lub naszych dostawców.

13. Gwarancja
Produkty są objęte gwarancją producenta, która wynosi 12 miesięcy.
Producent gwarantuje bez awaryjne funkcjonowanie produktu pod
warunkiem bezwarunkowego przestrzegania parametrów fizykochemicznych
ujętych w karcie technicznej producenta. Nie istnieje
gwarancja serwisowa dotycząca dojazdu do klienta czy też wsparcia
technicznego na miejscu u klienta. Gwarancja nie zapewnia żadnego
produktu zamiennego na czas rozpatrywania reklamacji. Uwzględnienie
gwarancji nie pociąga żadnych konsekwencji dotyczących odszkodowań z
tytułu poniesionych strat i kosztów przez kupującego.

14. Prawo właściwe
W przypadku powstania sporów wynikających z zawartej umowy
sprzedaży spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
firmy MEDYŃSKI.